Блог

19.03.2021

Наурыз құтты болсын!

05.03.2021

Құттықтаймыз!

30.09.2020

Поздравляем

30.09.2020

Құттықтаймыз

Тендер - О проведении открытого тендера по закупке "Насосный агрегат" (завершен)

Просмотров: 2649

Объявление размещено: 21.08.2009 11:45

Дата проведения: 00.00.0000 00:00


Закупки

один источник / товары
один источник / работы и услуги
ценовые предложения / товары
ценовые предложения / работы и услуги
тендеры
архив
карта мониторинга казахстанского содержания - заказчики
карта мониторинга казахстанского содержания - оплаты

«Екібастұз ГРЭС - 2 станциясы» АҚ – ы
келесі тауарларды сатып алу жөнінде ашық тендер өткізу туралы хабарлайды:

№ 1 лот «Сорғы агрегаты»

Тауарлардың көлемі, орны және жеткізу мерзімі туралы деректер тендерлік құжаттамада көрсетілген.
Тендерге «Самұрық – Қазына» АҚ сатып алуды жүзеге асырудың біртұтас ережелерінің 5 тармағында көрсетілген біліктілік талаптарына сай, барлық әлеуетті жеткізіп берушілер жіберіледі.
Тендерлік құжаттаманың пакетін 08.09.09 жылы астана уақыты бойынша мерзімі сағ. 11.00 дейін мына мекенжай бойынша: 141216, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз қ., Солнечный к., «Екібастұз ГРЭС- 2 станциясы» АҚ, ӘТК, 32 каб. сағ. 8.15 –тен 17.15 –ке дейін алуға болады, немесе тәулік бойы (тегін) www.gres2. kz Тендерді Ұйымдастырушының веб – сайтынан алуға болады.
Ашық тендерге қатысуға ниет білдіргісі келетін әлеуетті жеткізушілер сатып алуды ұйымдастыру бөліміне тіркелуі тиіс, және әлеуеттік жеткізушінің мөрімен бекітіліп, басшының қолы қойылған өтінімді мына тел./факс бойынша жіберсін: (7187) 34-99-08, немесе е-mail: mseitov@gres2.kz.
Бекітілген Тендерлік құжаттама көшірмесінің (қағаз бетінде тасымалдаушы) құны 2000 теңге және Тендер Ұйымдастырушының есеп шотына енгізіледі:
Теңгедегі деректемелері: ИИК № 000062305 «Альянс Банкі» АҚ ЕФ, БИК 193202756, СТН 451 600 037 700, Кбе 17.
Сондай-ақ төлем теңгемен мына мекен-жай бойынша Тендер ұйымдастырушының есеп бөліміне енгізілуі мүмкін: 141216, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Солнечный к., ӘТК, «Екібастұз 2- ГРЭС станциясы» АҚ, 502 каб., ҚҚС бойынша шотқа қою куәлігі: серия 45305, № 0029601, 29.04.06ж.
Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылмайтындар төлем күні (Төлемге шотты ұсыну жөніндегі тендерді Ұйымдастырушыға алдын-ала өтінішпен барып) Тендерлік құжаттамаларға ұсынылған төлемді Ресей рублі, АҚШ доллары, Қазақстан Республикасы Халық банкінің курсы бойынша евро түрінде Ұйымдастырушы тендердің есеп шотына енгізуі мүмкін.
Тендерлік құжаттамалардың көшірмелерін алу үшін (қағаз бетінде тасымалдаушы) және тендерге қатысуға өтінім беру үшін әлеуетті жеткізуші өкілінде өкілеттігі болуы тиіс.
Тендерге қатысу жөніндегі Тендерлік тапсырыстар хаттысқа салынып (жіберіледі), «Екібастұз 2- ГРЭС станциясы» АҚ әлеуетті жеткізіп берушілерге мына мекен – жай бойынша тапсырылады: 141216, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз қ., Солнечный к., «Екібастұз ГРЭС – 2 станциясы» АҚ, ӘТК, 32 каб.
Тендерлік тапсырыстарды тапсырудың соңғы мерзімі 09.09.09 жылы астана уақытымен сағат 10.00 дейін.
Тендерлік тапсырыстар салынған хаттыстар 09.09.09 жылы астана уақыты бойынша сағ. 11.00–де келесі мекен – жай бойынша: 141216, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз қ., Солнечный к., «Екібастұз ГРЭС - 2 станциясы» АҚ, ӘТК, 401 каб. ашылады.
Қосымша ақпарат пен анықтаманы (7187) т/ф. 34-99-08, 299-472, 299-434, 299-122 телефондары бойынша алуға болады


АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»
объявляет о проведении открытого тендера по закупке следующих товаров:

Лот №1
Насосный агрегат

Данные об объеме, месте и сроке поставки товара указаны в тендерной документации.
К участию в тендере допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в пункте 5 Единых правил осуществления закупок АО «Самрук – Казына».
Пакет Тендерной документации можно получить в срок до 11.00 астанинского времени 08.09.09 года включительно по адресу: 141216, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, п. Солнечный, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», АБК, каб. 32, с 815 до 1715 , либо на веб – сайте Организатора тендера www.gres2.kz(бесплатно), круглосуточно.
Потенциальным поставщикам, желающим принять участие в открытом тендере, необходимо зарегистрироваться в отделе организации закупок, направив подписанное руководителем и скрепленное печатью потенциального поставщика заявление на тел./факс: (7187) 34-99-08, либо на e-mai:mseitov@gres2.kz.
Стоимость копии утвержденной Тендерной документации (при приобретении на бумажном носителе) составляет 2000 тенге и вносится на расчетный счет Организатора тендера:
Реквизиты в тенге: ИИК №000062305 в ЭФ АО «Альянс Банк», БИК 193202756, РНН 451 600 037 700, Кбе 17.
Так же оплата может быть внесена в бухгалтерию Организатора тендера, в тенге по следующему адресу: 141216, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, п. Солнечный, АБК, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», каб.502., свидетельство о постановке на учет по НДС: серия 45305, №0029601 от 29.04.06г.
Нерезиденты Республики Казахстан могут вносить плату за предоставленную Тендерную документацию на расчетный счет Организатора тендера в Российских рублях, долларах США, евро по курсу Национального банка Республики Казахстан на день платежа (предварительно обратившись к Организатору тендера по выставлению счета на оплату).
Для получения копии тендерной документации (на бумажном носителе) и подачи заявки на участие в тендере необходимо наличие у представителя потенциального поставщика полномочий.
Тендерные заявки на участие в Тендере, запечатанные в конверте, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» по адресу: 141216, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, АБК, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», каб.32.
Окончательный срок представления Тендерных заявок до 10.00 астанинского времени 09.09.09 года.
Конверты с Тендерными заявками будут вскрываться тендерной комиссией в 11.00 астанинского времени 09.09.09 года по следующему адресу: 141216, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, АБК, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», каб. 401.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: (7187) т/ф.34-99-08, 299-472, 299-434, 299-122.
Внимание!
Скачивание файлов разрешено только зарегистрированным пользователям! Регистрироваться тут.
В списках закупок и тендеров красным цветом выделены уже завершенные закупки/тендеры.
Баннеры

"Екiбастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ", 2006 - 2019
Қабылдау бөлмесi: Факс: (7187) 76-22-00, Тел: (7187)29-93-69
e-mail: gres2kz@gres2.kz

АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", 2006 - 2019
Приемная: Факс: (7187) 76-22-00, Тел: (7187)29-93-69
e-mail: gres2kz@gres2.kz