Блог

19.03.2021

Наурыз құтты болсын!

05.03.2021

Құттықтаймыз!

30.09.2020

Поздравляем

30.09.2020

Құттықтаймыз

Тендер - Опроведении открытого тендера по закупке товаров (завершен)

Просмотров: 2624

Объявление размещено: 17.04.2009 14:33

Дата проведения: 00.00.0000 00:00


Закупки

один источник / товары
один источник / работы и услуги
ценовые предложения / товары
ценовые предложения / работы и услуги
тендеры
архив
карта мониторинга казахстанского содержания - заказчики
карта мониторинга казахстанского содержания - оплаты

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»
объявляет о проведении открытого тендера по закупке следующего товара:

Лот №1 «Дизельное топливо».

Данные об объеме, месте и сроке поставки товара указанно в тендерной документации .
К участию в тендере допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям указанным в пункте 5 Единых правил осуществления закупок АО «Самрук – Казына».
Пакет Тендерной документации можно получить в срок до 11.00 астанинского времени 29.04.09 года включительно по адресу: 141216, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, п. Солнечный, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», АБК, каб. 32, с 815 до 1715 либо на веб – сайте Организатора тендера, круглосуточно www.gres2.kz (бесплатно)
Стоимость копии утвержденной Тендерной документации составляет 2000 тенге и вносится на счет:
Реквизиты в тенге: ИИК №000062305 в ЭФ АО «Альянс Банк», БИК 193202756, РНН 451 600 037 700, Кбе 17.
Нерезиденты Республики Казахстан могут вносить плату за предоставленную Тендерную документацию в Российских рублях, долларах США, евро по курсу Национального банка Республики Казахстан на день платежа (предварительно обратившись к Организатору тендера по выставлению счета на оплату).
Либо в бухгалтерию в тенге по следующему адресу: 141216, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, п. Солнечный, АБК, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», каб.502., свидетельство о постановке на учет по НДС: серия 45305, №0029601 от 29.04.06г.
Для получения копии тендерной документации и подачи заявки на участие в тендере необходимо наличие у представителя потенциального поставщика полномочий.
Тендерные заявки на участие в Тендере, запечатанные в конверте, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» по адресу: 141216, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, п. Солнечный, АБК, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», каб.32.
Окончательный срок представления Тендерных заявок до 10.00 астанинского времени 30.04.09 года.
Конверты с Тендерными заявками будут вскрываться тендерной комиссией в 11.00 астанинского времени 30.04.09 года по следующему адресу: 141216, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, п. Солнечный, АБК, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», каб. 401.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: (7187) т/ф.34-99-08

«Екібастұз ГРЭС - 2 станциясы» АҚ - ы келесі тауарды сатып алу жөнінде ашық тендер өткізу туралы хабарлайды:

№1 лот “Дизельдік отын ”.

Тауардың мөлшері, орны және мерзімі туралы деректер тендерлік құжаттамада көрсетілген.
Тендерге «Самұрық - Қазына» АҚ сатып алуды жүзеге асырудың Бірыңғай ережелерінің 5-ші тармағында көрсетілген біліктілік талаптарға сай, барлық әлеуетті мердігерлер қатысуға жіберіледі.
Тендерлік құжаттаманың пакетін 29.04.09ж. астана уақыты бойынша мерзімі сағ. 11.00 дейін мына мекен – жай бойынша : 141216, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз қ., Солнечный к., «Екібастұз ГРЭС- 2 станциясы» АҚ, ӘТК, 32 каб. сағ. 8.15 –тен 17.15 –ке дейін немесе тендер ұйымдастырушының веб сайтында, тәулік бойы www. gres2. kz (ақысыз) алуға болады.
Бекітілген Тендерлік құжаттама көшірмелер құны 2000 тенгені құрастырады және мына шотқа енгізіледі:
Теңгеде деректемелер: ИИК № 000062305 «Альянс Банкі» АҚ ЕФ, БИК 193202756,
СТН 451 600 037 700, Кбе 17.
Қазақстан Республикасының резидент еместері Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің курсы бойынша төлем күніне (алдын ала Тендер ұйымдастырушыға төлемақыға шот көрсету жөнінде өтінішпен) Ресей рубльдерінде, АҚШ долларында, еврода ұсынылған Тендерлік құжаттама үшін төлем енгізе алады.
Немесе есеп бөліміне теңгеде келесі мекен жай бойынша: 141216, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз қ., Солнечный к., «Екібастұз ГРЭС- 2 станциясы» АҚ, ӘТК, 502 каб. ҚҚС бойынша есепке қою туралы куәлігі: сериясы 45305, 29.04.06ж. №0029601.
Тендерлік құжаттама көшірмелерін алу және тендерге тендерге қатысуға тапсырыстар беру үшін әлеуетті жеткізіп берушінің өкілінде өкілеттіктер болуы қажет.
Тендерге қатысуға тендерлік тапсырыстар хаттысқа салынып, «Екібастұз ГРЭС- 2 станциясы» АҚ әлеуетті жеткізіп берушілерге мына мекен жай бойынша қолдарына ұсынылады (жіберіледі): 141216 , Қазақстан , Павлодар облысы, Екібастұз қ., Солнечный к., «Екібастұз ГРЭС – 2 станциясы» АҚ, ӘТК, 32 каб.
Тендерлік тапсырыстарды ұсынудың соңғы мерзімі 30.04.09 ж. астана уақытымен сағ. 10.00 дейін.
Тендерлік тапсырыстар салынған хаттыстар тендерлік комиссиямен 30.04.09ж. астана уақытымен сағ.11.00 –де келесі мекен жай бойынша: 141216, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз қ., Солнечный к., «Екібастұз ГРЭС - 2 станциясы» АҚ, ӘТК, 401 каб. ашылады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы ( 7187) т.34-99-08) телефондары бойынша алуға болады.
Внимание!
Скачивание файлов разрешено только зарегистрированным пользователям! Регистрироваться тут.
В списках закупок и тендеров красным цветом выделены уже завершенные закупки/тендеры.
Баннеры

"Екiбастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ", 2006 - 2019
Қабылдау бөлмесi: Факс: (7187) 76-22-00, Тел: (7187)29-93-69
e-mail: gres2kz@gres2.kz

АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", 2006 - 2019
Приемная: Факс: (7187) 76-22-00, Тел: (7187)29-93-69
e-mail: gres2kz@gres2.kz