Блог

07.05.2020

Ұлы Жеңіс күнімен!

06.05.2020

Отан қорғаушылар күнімен!

30.04.2020

С Днем единства народов Казахстана

10.04.2020Тендер - Электронный открытый тендер с применением торгов на понижение по закупке товаров

Просмотров: 2052

Объявление размещено: 16.08.2018 15:06

Дата проведения: 00.00.0000 00:00


Закупки

один источник / товары
один источник / работы и услуги
ценовые предложения / товары
ценовые предложения / работы и услуги
тендеры
архив
карта мониторинга казахстанского содержания - заказчики
карта мониторинга казахстанского содержания - оплаты

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»
объявляет о проведении электронных закупок товаров
способом открытого тендера с применением торгов на понижение:

Лот №1-17 Выключатель

Данные об объеме, месте и сроке поставки товаров указаны в тендерной документации.
Для участия в закупках способом тендера потенциальный поставщик должен обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц), согласно пункту 23 «Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самруқ – Казына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самруқ – Қазына» на праве собственности или доверительного управления»
Пакет Тендерной документации можно получить на веб – сайте www.gres2.kz, www.zakup.sk.kz.
Заявки на участие в тендере, поданные потенциальными поставщиками, автоматически регистрируются в информационной системе электронных закупок (Далее – Система) на сайте www.zakup.sk.kz.
Срок представления Тендерных заявок до 15-15 астанинского времени 13.08.2018 года.
Тендерные заявки автоматически вскрываются Системой в 15-15 астанинского времени 13.08.2018 года.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: (7187) 299-512, 299-207.
«Екібастұз ГРЭС - 2 станциясы» АҚ
ашық тендер әдісімен саудадағы төменгі бағамен
тауарларды электрондық сатып алуларды
өткізу туралы хабарлайды:

Лот № 1-17 Выключатель


Тауарлар көлемі, жеткізу орны және мерзімі туралы деректер тендерлік құжаттамада көрсетілген.
Әлеуетті жеткізуші тендер әдісімен сатып алуға қатысу үшін «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық - Қазына» АҚ тиесілі ұйымдармен меншік немесе сенімді басқару құқығында тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу ережелерінің 23-тармағына сәйкес(заңды тұлғалар үшін) құқыққа қабілеттілігі, (жеке тұлғалар үшін) азаматтық әрекетке қабілеттілігі болуы керек.
Тендерлік құжаттама пакетін www.qres2. Kz, www.tender.sk.kzвеб-сайтында алуға болады.
Әлеуетті жеткізушілермен ұсынылған тендерге қатысуға тапсырыстар электрондық сатып алулардың ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – Жүйе) www.tender.sk.kz сайтында автоматты түрде тіркеледі.
Тендерлік тапсырыстарды ұсынудың соңғы мерзімі 13.08.2018ж. астана уақытымен сағ. 15-15 дейін.
Тендерлік тапсырыстар Жүйемен 13.08.2018ж. астана уақытымен сағ. 15-15-де автоматты түрде ашылады.
Қосымша ақпарат пен анықтаманы (7187) 299-512, 299-207, телефоны бойынша алуға болады.
Внимание!
Скачивание файлов разрешено только зарегистрированным пользователям! Регистрироваться тут.
В списках закупок и тендеров красным цветом выделены уже завершенные закупки/тендеры.
Баннеры

"Екiбастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ", 2006 - 2019
Қабылдау бөлмесi: Факс: (7187) 76-22-00, Тел: (7187)29-93-69
e-mail: gres2kz@gres2.kz

АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", 2006 - 2019
Приемная: Факс: (7187) 76-22-00, Тел: (7187)29-93-69
e-mail: gres2kz@gres2.kz