Блог

07.05.2020

Ұлы Жеңіс күнімен!

06.05.2020

Отан қорғаушылар күнімен!

30.04.2020

С Днем единства народов Казахстана

10.04.2020Тендер - Извещение о проведении элекронного открытого тендера с применением торгов на понижение по закупке товаров

Просмотров: 1304

Объявление размещено: 16.08.2018 15:03

Дата проведения: 00.00.0000 00:00


Закупки

один источник / товары
один источник / работы и услуги
ценовые предложения / товары
ценовые предложения / работы и услуги
тендеры
архив
карта мониторинга казахстанского содержания - заказчики
карта мониторинга казахстанского содержания - оплаты

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»
объявляет о проведении электронных закупок товаров
способом открытого тендера с применением торгов на понижение:

Лот № 1-17 Выключатель

Данные об объеме, месте и сроке поставки товаров указаны в тендерной документации.
Для участия в закупках способом тендера потенциальный поставщик должен обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц), согласно пункту 23 «Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самруқ – Казына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самруқ – Қазына» на праве собственности или доверительного управления.»
Пакет Тендерной документации можно получить на веб – сайте www.gres2.kz, tender.sk.kz
Заявки на участие в тендере, поданные потенциальными поставщиками, автоматически регистрируются в информационной системе электронных закупок (Далее – Система). Ориентировочно окончательный срок представления Тендерных заявок до 15-15 астанинского времени 13.08.2018 года.
Ориентировочно тендерные заявки автоматически вскрываются Системой в 15-15 астанинского времени 13.08.2018 года
Замечания к проекту тендерной документации, а также запросы о разъяснении положений проекта тендерной документации могут быть направлены Заказчику или организатору закупок не позднее пяти рабочих дней со дня размещения проекта тендерной документации, на сайт: tender.sk.kz.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: (7187) 299-207, 299-512.

«Екібастұз ГРЭС – 2 станциясы» АҚ
ашық тендер әдісімен саудадағы төменгі бағамен
тауарларды электрондық сатып алуларды өткізу туралы хабарлайды:

№ 1-17 лот
Выключатель


Тауарлар көлемі, жеткізу орны және мерзімі туралы деректер тендерлік құжаттамада көрсетілген.
Әлеуетті жеткізуші тендер әдісімен сатып алуға қатысу үшін «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық - Қазына» АҚ тиесілі ұйымдармен меншік немесе сенімді басқару құқығында тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу ережелерінің 23-тармағына сәйкес(заңды тұлғалар үшін) құқыққа қабілеттілігі, (жеке тұлғалар үшін) азаматтық әрекетке қабілеттілігі болуы керек.
Тендерлік құжаттама пакетін www.qres2. kz tender.sk.kz веб-сайтында алуға болады.
Әлеуетті жеткізушілермен ұсынылған тендерге қатысуға тапсырыстар электрондық сатып алулардың ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – Жүйе) автоматты түрде тіркеледі.
Тендерлік өтінімдерді ұсынудың шамамен соңғы мерзімі 2018 жылдың 13.08. астана уақытымен сағат 15-15 дейін.
Тендерлік өтінімдер шамамен 2018 жылдың13.08.астана уақытымен сағат 15-15 –де Жүйемен автоматты түрде ашылады.
Тендерлік құжат жобасына ескертпелер, сондай-ақ тендерік құжат жобасының ережесін түсіндіру туралы сұраныстар Тапсырыс берушіге немесе сатып алуды ұйымдастырушыға тендерлік құжат жобасы жарияланған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей tender.sk.kz. сайтына жіберілуі мүмкін.
Қосымша ақпарат пен анықтаманы (7187) 299-512, 299-207, телефоны бойынша алуға болады.
Внимание!
Скачивание файлов разрешено только зарегистрированным пользователям! Регистрироваться тут.
В списках закупок и тендеров красным цветом выделены уже завершенные закупки/тендеры.
Баннеры

"Екiбастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ", 2006 - 2019
Қабылдау бөлмесi: Факс: (7187) 76-22-00, Тел: (7187)29-93-69
e-mail: gres2kz@gres2.kz

АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", 2006 - 2019
Приемная: Факс: (7187) 76-22-00, Тел: (7187)29-93-69
e-mail: gres2kz@gres2.kz