Блог

19.03.2021

Наурыз құтты болсын!

05.03.2021

Құттықтаймыз!

30.09.2020

Поздравляем

30.09.2020

Құттықтаймыз

Тендер - О проведении открытого тендера по закупке товаров (завершен)

Просмотров: 2626

Объявление размещено: 31.03.2009 14:12

Дата проведения: 00.00.0000 00:00


Закупки

один источник / товары
один источник / работы и услуги
ценовые предложения / товары
ценовые предложения / работы и услуги
тендеры
архив
карта мониторинга казахстанского содержания - заказчики
карта мониторинга казахстанского содержания - оплаты

«Екібастұз ГРЭС - 2 станциясы» АҚ
келесі тауарларды сатып алу жөнінде ашық тендер
өткізу туралы хабарлайды:
№1 лот Техникалық күйдіргіш натр
№2 лот Ионалмасу смола жоғары негізді анионит (дән мөлшері 0,5-1,2мм)
№3 лот Ионалмасу смола - аз қышқылды катионит (дән ірілігі 0,45-1,20мм, дымқылдығы 45-55%)
№4 лот Ионалмасу смола – төмен негізді анионит (дән мөлшері 0,315-1,25мм)
№5 лот Ионалмасу смола –ядролық класс катионит (дән ірілігі 0,5-1,25мм)
№6 лот Дизельдік отын
№7 лот Аи -96 бензин
№8 лот Аи-93 бензин
Жұмыстар көлемі, орны және орындау мерзімі туралы деректер тендерлік құжаттамада көрсетілген.
Тендерге қатысуға “Самұрық –Қазына” АҚ сатып алуды жүзеге асырудың бірыңғай ережелерінің 5 тармағында көрсетілген, біліктілік талаптарына жауап беретін, барлық әлеуетті жеткізіп берушілер жіберіледі.
Тендерлік құжаттаманың пакетін 15.04.09 ж. астана уақыты бойынша мерзімі сағ. 11.00 дейін мына мекен – жай бойынша: 141216, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз қ., Солнечный к., «Екібастұз ГРЭС- 2 станциясы» АҚ, ӘТК, 32 каб. сағ. 8.15 –тен 17.15 –ке дейін немесе Тендер ұйымдастырушының веб-сайтында www.qres2. kz тәулік бойы (ақысыз) алуға болады.
Бекітілген Тендерлік құжаттаманың көшірмелер құны 2000 теңгені құрастырады және мына шотқа енгізіледі:
Теңгеде деректемелер: «Альянс Банкі» АҚ ЕФ ИИК № 000062305, БИК 193202756, СТН 451 600 037 700, Кбе 17.
Немесе есеп бөліміне теңгеде келесі мекен –жай бойынша: 141216, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз қ., Солнечный кенті, “Екібастұз ГРЭС – 2 станциясы” АҚ, ӘТК, 502 каб., ҚҚС бойынша есепке қою туралы куәлігі: сериясы 45305, 29.04.06 ж. №0029601.
Қазақстан Республикасының резидент еместері Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің курсы бойынша төлем күніне (алдын ала Тендер ұйымдастырушыға төлемақыға шот көрсету жөнінде өтінішпен) Ресей рубльдерінде, АҚШ долларында, еврода ұсынылған Тендерлік құжаттама үшін төлем енгізе алады:
Тендерлік құжаттама көшірмелерін алу және тендерге қатысуға тапсырыстар беру үшін әлуетті жеткізіп берушінің өкілінде өкілеттіктер болуы қажет.
Тендерге қатысуға тендерлік тапсырыстар хаттысқа салынып, «Екібастұз ГРЭС -2 станциясы»АҚ әлуетті жеткізіп берушілерге мына мекен – жай бойынша ұсынылады (жіберіледі): 141216, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз қ., Солнечный к., «Екібастұз ГРЭС – 2 ст.» АҚ, ӘТК, 32 каб.
Тендерлік тапсырыстарды ұсынудың соңғы мерзімі 16.04.09ж. астана уақытымен сағ. 10.30 дейін.
Тендерлік тапсырыстар салынған хаттыстар тендерлік комиссиямен 16.04.09ж. астана уақытымен сағ. 11.00-де келесі мекен – жай бойынша 141216, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз қ., Солнечный к., «Екібастұз ГРЭС - 2 станциясы» АҚ, ӘТК, 401 каб. ашылады.
Қосымша ақпарат пен анықтаманы ( 718-7) т.34-99-08 телефоны бойынша алуға болады.


АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»
объявляет о проведении открытого тендера по закупке следующих товаров:

Лот №1 Натр едкий технический
Лот №2 Смола ионообменная высокоосновной анионит (размер зерен 0,5-1,2мм)
Лот №3 Смола ионообменная – слабокислотный катионит (крупность зерен 0,45-1,20мм, влажность 45-55%)
Лот №4 Смола ионообменная – низкоосновной анионит (размер зерен 0,315-1,25мм)
Лот №5 Смола ионообменная – катионит ядерного класса (крупность зерен 0,5-1,25мм)
Лот №6 Дизельное топливо
Лот №7 Бензин Аи-96
Лот №8 Бензин Аи-93

Данные об объеме, месте и сроке поставки товара указаны в тендерной документации.
К участию в тендере допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в пункте 5 Единых правил осуществления закупок АО «Самрук – Казына».
Пакет Тендерной документации можно получить в срок до 11.00 астанинского времени 15.04.09 года включительно по адресу: 141216, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, п. Солнечный, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», АБК, каб. 32, с 815 до 1715 , либо на веб – сайте Организатора тендера www.gres2.kz(бесплатно), круглосуточно.
Стоимость копии утвержденной Тендерной документации (при приобретении на бумажном носителе) составляет 2000 тенге и вносится на расчетный счет Организатора тендера:
Реквизиты в тенге: ИИК №000062305 в ЭФ АО «Альянс Банк», БИК 193202756, РНН 451 600 037 700, Кбе 17.
Так же оплата может быть внесена в бухгалтерию Организатора тендера, в тенге по следующему адресу: 141216, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, п. Солнечный, АБК, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», каб.502., свидетельство о постановке на учет по НДС: серия 45305, №0029601 от 29.04.06г.
Нерезиденты Республики Казахстан могут вносить плату за предоставленную Тендерную документацию на расчетный счет Организатора тендера в Российских рублях, долларах США, евро по курсу Национального банка Республики Казахстан на день платежа (предварительно обратившись к Организатору тендера по выставлению счета на оплату).
Для получения копии тендерной документации (на бумажном носителе) и подачи заявки на участие в тендере необходимо наличие у представителя потенциального поставщика полномочий.
Тендерные заявки на участие в Тендере, запечатанные в конверте, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» по адресу: 141216, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, п. Солнечный, АБК, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», каб.32.
Окончательный срок представления Тендерных заявок до 10.30 астанинского времени 16.04.09 года.
Конверты с Тендерными заявками будут вскрываться тендерной комиссией в 11.00 астанинского времени 16.04.09 года по следующему адресу: 141216, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, п. Солнечный, АБК, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», каб. 401.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: (7187) т/ф.34-99-08.
Внимание!
Скачивание файлов разрешено только зарегистрированным пользователям! Регистрироваться тут.
В списках закупок и тендеров красным цветом выделены уже завершенные закупки/тендеры.
Баннеры

"Екiбастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ", 2006 - 2019
Қабылдау бөлмесi: Факс: (7187) 76-22-00, Тел: (7187)29-93-69
e-mail: gres2kz@gres2.kz

АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", 2006 - 2019
Приемная: Факс: (7187) 76-22-00, Тел: (7187)29-93-69
e-mail: gres2kz@gres2.kz