Блог

19.03.2021

Наурыз құтты болсын!

05.03.2021

Құттықтаймыз!

30.09.2020

Поздравляем

30.09.2020

Құттықтаймыз

Тендер - О прведении открытого тендера по закупке товаров "Бензин Аи-93" (завершен)

Просмотров: 2615

Объявление размещено: 25.02.2010 10:42

Дата проведения: 00.00.0000 00:00


Закупки

один источник / товары
один источник / работы и услуги
ценовые предложения / товары
ценовые предложения / работы и услуги
тендеры
архив
карта мониторинга казахстанского содержания - заказчики
карта мониторинга казахстанского содержания - оплаты

“Екібастұз ГРЭС - 2 станциясы» АҚ
келесі тауарларды сатып алу жөнінде ашық тендер
өткізу туралы хабарлайды:
Аи-93 бензині №1 лот

Тауарларды жеткізу көлемі, орны және мерзімі туралы деректер тендерлік құжаттамада көрсетілген.
Әлуетті жеткізушіде тендер әдісімен сатып алуға қатысу үшін меншік немесе сенімді басқару құқығымен «Самұрық- Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамымен және «Самұрық- Қазына» АҚ тура немесе жанама тиесілі (қатысу үлесі) акциялардың елу және одан аса пайыздар ұйымдарымен тауарлар, жұмыстар және қызметтер ережелерінің 22 тармағына сәйкес, (заңды тұлғалар үшін) құқыққа қабілеттілігі, (жеке тұлғалар үшін) азаматтық әрекетке қабілеттілігі болуы керек.
Тендерлік құжаттама пакетін 11.03.2010 астана уақыты бойынша мерзімі сағ. 11.00 дейін мына мекенжай бойынша: 141216, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз қ., Солнечный к., «Екібастұз ГРЭС- 2 станциясы» АҚ, ӘТК, 32 каб. сағ. 8.15 –тен 17.15 –ке дейін қағаз түрінде немесе Тендер ұйымдастырушының веб-сайтында www.qres2. kz тәулік бойы (ақысыз) алуға болады.
Бекітілген Тендерлік құжаттаманың (қағазда сатып алу кезінде) көшірмелер құны ҚҚС-мен 1300 теңгені құрастырады және Тендер ұйымдастырушының есеп шотына енгізіледі:
Теңгеде деректемелер: «Альянс Банкі» АҚ ЕФ ИИК № 000062305, БИК 193202756, СТН 451 600 037 700, Кбе 17.
Сондай-ақ төлемақы Тендер ұйымдастырушының есеп бөліміне теңгеде келесі мекен –жай бойынша енгізіледі: 141216, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз қ., Солнечный кенті, “Екібастұз ГРЭС – 2 станциясы” АҚ, ӘТК, 502 каб., ҚҚС бойынша есепке қою туралы куәлігі: сериясы 45305, 29.04.06 ж. №0029601.
Қазақстан Республикасының резидент еместері Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің курсы бойынша төлем күніне (алдын ала Тендер ұйымдастырушыға төлемақыға шот көрсету жөнінде өтінішпен) Ресей рубльдерінде, АҚШ долларында, еврода ұсынылған Тендерлік құжаттама үшін төлем енгізе алады.
Тапсырыстармен хаттыстарды ашу процедураларын жүзеге асыру кезінде қызығушылық білдіру, тендерге қатысуға тапсырыстар беру, (қағаз түрінде) тендерлік құжаттама көшірмелерін алу үшін, әлуетті жеткізуші өкілінде құжаттамалық ресімделген өкілеттіктер болуы қажет.
Тендерге қатысуға тендерлік тапсырыстар хаттысқа салынып, «Екібастұз ГРЭС -2 станциясы»АҚ әлуетті жеткізушілерге мына мекен – жай бойынша ұсынылады (жіберіледі): 141216, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз қ., Солнечный к., «Екібастұз ГРЭС – 2 ст.» АҚ, ӘТК, 32 каб.
Тендерлік тапсырыстарды ұсынудың соңғы мерзімі 12.03.2010 астана уақытымен сағ. 10.00 дейін.
Тендердің бірінші кезеңіне қатысуға әлуетті жеткізушілер тапсырыстарымен хаттыстарды ашу жөнінде тендерлік комиссия отырысына қатысу үшін, әлуетті жеткізушілерді (олардың уәкілетті өкілдерін) тіркеу 12.03.2010 ж. сағ. 10.00 дейінгі мерзімде мына мекенжай бойынша жүргізіледі: 141216, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз қ., Солнечный к., «Екібастұз ГРЭС – 2 ст.» АҚ, ӘТК, 32 каб.
Тендерлік тапсырыстар салынған хаттыстар тендерлік комиссиямен 12.03.2010 астана уақытымен сағ. 11.00-де келесі мекенжай бойынша 141216, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз қ., Солнечный к., «Екібастұз ГРЭС - 2 станциясы» АҚ, ӘТК, 401 каб. ашылады.
Қосымша ақпарат пен анықтаманы ( 718-7) 299-472, 299-434, т/ф.34-99-08 телефоны бойынша алуға болады.

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»
объявляет о проведении открытого тендера по закупке следующих товаров:

Лот №1 Бензин Аи-93

Данные об объеме, месте и сроке поставки товаров указаны в тендерной документации.
Для участия в закупках способом тендера потенциальный поставщик должен обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц), согласно пункту 22 «Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самруқ - Казына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самруқ – Қазына» на праве собственности или доверительного управления.»
Пакет Тендерной документации можно получить в срок до 11-00 астанинского времени 11.03.2010 года включительно по адресу: 141216, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, п. Солнечный, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», АБК, каб. 32, с 815 до 1715 на бумажном носителе, либо на веб – сайте Организатора тендера www.gres2.kz (бесплатно), круглосуточно.
Стоимость копии утвержденной Тендерной документации (при приобретении на бумажном носителе) составляет 1300 тенге с НДС и вносится на расчетный счет Организатора тендера:
Реквизиты в тенге: ИИК №000062305 в ЭФ АО «Альянс Банк», БИК 193202756, РНН 451 600 037 700, Кбе 17.
Так же оплата может быть внесена в бухгалтерию Организатора тендера, в тенге по следующему адресу: 141216, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, п. Солнечный, АБК, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», каб.502., свидетельство о постановке на учет по НДС: серия 45305, №0029601 от 29.04.06г.
Нерезиденты Республики Казахстан могут вносить плату за предоставленную Тендерную документацию на расчетный счет Организатора тендера в Российских рублях, долларах США, евро по курсу Национального банка Республики Казахстан на день платежа (предварительно обратившись к Организатору тендера по выставлению счета на оплату).
Для получения копии тендерной документации (на бумажном носителе), подачи заявки на участие в тендере, представления интересов при осуществлении процедуры вскрытия конвертов с заявками необходимо наличие у представителя потенциального поставщика документально оформленных полномочий.
Тендерные заявки на участие в Тендере, запечатанные в конверте, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» по адресу: 141216, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, п. Солнечный, АБК, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», каб.32.
Окончательный срок представления Тендерных заявок до 10-00 астанинского времени 12.03.2010 года.
Регистрация потенциальных поставщиков (их уполномоченных представителей) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков производится в срок до 10-00 часов 12.03.2010г., по адресу: каб.32, АБК, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», поселок Солнечный, Павлодарская обл., Республика Казахстан, 141216.
Конверты с Тендерными заявками будут вскрываться тендерной комиссией в 11-00 астанинского времени 12.03.2010 года по следующему адресу: 141216, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, п. Солнечный, АБК, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», каб. 401.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: (7187) 299-472, 299-434, т/ф.: 34-99-08.
Внимание!
Скачивание файлов разрешено только зарегистрированным пользователям! Регистрироваться тут.
В списках закупок и тендеров красным цветом выделены уже завершенные закупки/тендеры.
Баннеры

"Екiбастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ", 2006 - 2019
Қабылдау бөлмесi: Факс: (7187) 76-22-00, Тел: (7187)29-93-69
e-mail: gres2kz@gres2.kz

АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", 2006 - 2019
Приемная: Факс: (7187) 76-22-00, Тел: (7187)29-93-69
e-mail: gres2kz@gres2.kz